Organisation

Dansk Rugby Union (DRU) er hovedorganisation for al organiseret union-rugby i Danmark og repræsenterer dansk rugby internationalt i World Rugby og Rugby Europe.

H. K. H. Prins Joachim er protektor for DRU.

Vision: DANMARK SOM RUGBYNATION
Mission: MERE OG BEDRE RUGBY
Værdier: PASSION, SAMMENHOLD, DISCIPLIN, RESPEKT, FAIRPLAY

Repræsentantskab

Repræsentantskabet er DRUs højeste myndighed og udgøres af DRUs bestyrelse og medlemsklubber. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned, hvor der foretages direkte valg til bestyrelse, intern revision samt Amatør- & Ordensudvalg. DRUs regnskab fremlægges repræsentantskabet til godkendelse og repræsentantskabet behandler endvidere indkomne forslag. Disse skal være DRU i hænde senest den 1. februar. Enhver ændring af DRUs vedtægter skal vedtages af repræsentantskabet.

Amatør- & Ordensudvalg

DRUs Amatør- & Ordensudvalg består af 3 medlemmer samt en suppleant, der vælges af repræsentantskabet for en 2 årig periode. Ingen af medlemmerne kan samtidig være medlem af andre organer tilknyttet DRU. Udvalget behandler sager vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DRUs love, regler, reglementer m.v. Amatør- & Ordensudvalget er DRUs højeste ankeinstans. Udvalgets afgørelser kan indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.

Bestyrelse

Bestyrelsen består af formand, økonomiansvarlig samt 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituere sig selv med en fungerende næstformand. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af DRU. Personale ansættes og afskediges af DRUs bestyrelse.

DRUs bestyrelse 2020/21: formand Jens Aage Skare Nielsen, økonomiansvarlig Thomas Andersen, medlemmer Ulrikka Brændgaard Nissen (næstformand), Nicola Brown, Brendan Reed, Jesper Heiselberg og Jesper W. Lienhøft. Suppleanter til bestyrelsen: Thomas Arvad Meier og Peter Munk.

Administration

DRUs administration varetages af Idrættens Kompetence Center i Idrættens Hus.
DRU har 2 fuldtidsansatte medarbejdere: sportschef Mikael Lai Rasmussen og udviklingskonsulent Preben Rasmussen.

Udvalg under DRUs bestyrelse:

DRUs Amatør- & Ordensudvalg: Peter Rohde, Michael Sønderskov og Jens Albagaard (suppleant Ole Nielsen).

Interne revisorer: Palle Andersen og Frederik Pryds (suppleant Daniel J. Larsen).

Paragrafudvalg 2020: Henrik B. Nielsen, Steffen Pryds, Daniel J. Larsen, Mike Vestorp og Martin Hansen

Turneringsafvikling: 
Dommerpåsætning og koordinering: Michael Hawkins 
Turneringsudvalg (senior): Ludvig Hansen (formand), Signe Munch og Pertti Frandsen.

Uddannelse, World Rugby educators: 
Trænere: Mikael Lai Rasmussen, Preben Rasmussen, Dennis Graversen
Dommere: Diane Lintonbon
Medical: Signe Birkedal Mammen og Johannes Mackeprang
Strength & Conditioning: Aske Utne