webdesign af webbureau onlineBRAND

Organisation

Repræsentantskab
Repræsentantskabet er DRUs højeste myndighed og udgøres af DRUs bestyrelse og medlemsklubber. Det årlige repræsentantskabsmøde afholdes i marts måned, hvor der foretages direkte valg til bestyrelse, intern revision samt Amatør- & Ordensudvalg. DRUs regnskab fremlægges repræsentantskabet til godkendelse og repræsentantskabet behandler endvidere indkomne forslag. Disse skal være DRU i hænde senest den 1. februar. Enhver ændring af DRUs vedtægter skal vedtages af repræsentantskabet.

Amatør- & Ordensudvalg
DRUs Amatør- & Ordensudvalg består af 3 medlemmer samt en suppleant, der vælges af repræsentantskabet for en 2 årig periode. Ingen af medlemmerne kan samtidig være medlem af andre organer tilknyttet DRU. Udvalget behandler sager vedrørende forståelse, efterlevelse eller administration af DRUs love, regler, reglementer m.v. Amatør- & Ordensudvalget er DRUs højeste ankeinstans. Udvalgets afgørelser kan indankes for Danmarks Idrætsforbunds Appeludvalg.

Bestyrelse
Bestyrelsen består af formand, økonomiansvarlig samt 4 medlemmer. Bestyrelsen konstituere sig selv med en fungerende næstformand. Bestyrelsen varetager den daglige ledelse af DRU. Personale ansættes og afskediges af DRUs bestyrelse .

DRUs bestyrelse 2019/20: formand Jens Aage Skare Nielsen, økonomiansvarlig Thomas Andersen, medlemmer Peter Borup (næstformand), Nicola Brown, Ulrikka Brændgaard Nissen og Brendan Reed. Suppleanter til bestyrelsen: Pernille Mortensen og Jeppe Stiesen.

Administration
Administrative opgaver varetages af Idrættens Kompetence Center i Idrættens Hus.
DRU har 2 fuldtidsansatte medarbejdere: sportschef Mikael Lai Rasmussen og udviklingskonsulent Preben Rasmussen. 

DRUs organisationsdiagram. (pdf)

Kontakt DRU.